Obchodní podmínky překladů a tlumočení

Содержание

čl. I.  Úvodní ustanovení

1.1. Pro účely těchto Všeobecných podmínek se Poskytovatelem rozumí soudní tlumočnice Anna Likinová / společnost LINK-IN-HOUSE s.r.o., Objednatelem – zákazník /fyzická či právnická osoba/, který má zájem o poskytnutí překladatelských/ tlumočnických služeb. 1.2. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a poskytovatelem. 1.3. Smlouva mezi objednavatelem a poskytovatelem vzniká na základě objednávky, a to i formou elektronické pošty dle dohody /dále jen objednávka/. Objednávkou zákazník zároveň bezvýhradně přijímá tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.4. Potvrzením objednávky je doklad vystavený a předaný objednateli poskytovatelem při přijetí objednávky. 1.5. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

čl. II.  Předmět plnění a závazky stran

2.1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s činností poskytovatele, zejména vyhotovení překladu a zajištění tlumočnických služeb /dále jen zakázka/ podle požadavků uvedených v objednávce. 2.2. Poskytovatel se zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v souladu s příslušným ujednáním, a to v určeném jazyce a ve sjednané době. 2.3. Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce, jakož i zaplatit poskytovateli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. V. 2.4. Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude možno ze závažných důvodů předat dohodnutým způsobem, můžou se strany dohodnout na náhradním způsobu doručení na náklady objednatele. 2.5. Odmítne-li objednavatel převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a poskytovateli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

čl. III.  Práva a povinnosti

3.1. Objednavatel je povinen sdělit poskytovateli účel, ke kterému bude zakázka použita. Pokud poskytovateli nebude tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících. Speciálně u soudního překladu musí být jeho účelem také použití v (budoucím) soudním/správním řízení. 3.2. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné či jinak zvláštní výrazy, zkratky atd., je objednavatel povinen na vyžádání poskytovatele předat poskytovateli seznam používané terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout poskytovateli jiné pomocné materiály. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel. 3.3. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením cizích autorských práv v originálním textu překládané listiny 3.4. Poskytovatel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna ujednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, předložené objednavatelem, za přísně důvěrné. 3.5. Zadáním objednávky objednavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů, jež jsou nezbytné pro účely provedení vyžádaného překladatelského / tlumočnického úkonu a pro účely účtovací a archivační. 3.6. V případě ústního tlumočení bude objednávka upřesněna zvláštním ujednáním, kde bude popsán rozsah poskytovaných služeb, případně činnost nad rámec objednávky /např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské a organizační služby/, jakož i podmínky technického zajištění potřebného druhu tlumočení, dopravy poskytovatele/tlumočníka do místa plnění zakázky, úhrady cestovních nákladů, případně ubytování, stravování a odpočinku poskytovatele/tlumočníka.

čl. IV  Reklamace

4.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou a v odpovídající kvalitě. 4.2. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena. 4.3. Reklamace se uplatňuje ústně či písemně, vždy je nutné uvést její důvod a popsat zjištěné vady. 4.4. Poskytovatel reklamaci objednavatele bezodkladně posoudí a uzná-li ji za důvodnou, zajistí opravu na vlastní náklady. V tomto případě má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky, a to maximálně ve výši 20 % z ceny zakázky. 4.5. Vznikne-li mezi smluvními stranami spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady uvedené v odst. 4.1. tohoto článku, zavazují se smluvní strany řešit tento spor mimosoudní cestou, a to formou znaleckého posudku nezávislého arbitra zvoleného dohodou stran ze seznamu soudních tlumočníků vedeného Ministerstvem justice ČR. Zálohu spojenou s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého arbitra je jak poskytovatel, tak i objednavatel povinen uhradit ve stejné výši s tím, že konečné vyúčtování bude provedeno podle míry úspěšnosti v reklamačním řízení. 4.6. Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá poskytovatel, a to do výše ceny zakázky. 4.7. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u poskytovatele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí, nejpozději však do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky. Později uplatněné nároky zanikají.

čl. V  Cena zakázky

5.1. Ceny všech služeb jsou smluvní a sjednávají se mezi objednavatelem a poskytovatelem. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb poskytovatele a tam uvedený způsob pro výpočet ceny /www.likinova.cz/ 5.2. Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace ceny skutečným počtem jednotek /u překladu v cílovém jazyce/ nebo délky tlumočení. 5.3. Vyúčtování probíhá podle počtu normostran. Pojem „normostrana“ upravují příslušné právní předpisy platné ke dni vystavení objednávky. 5.4. Sazby za překlady se stanovují s ohledem na druh překladu, jazykovou kombinaci, náročnost textu, kvalitu zdrojového textu, požadovanou rychlost dodání. Sazby za tlumočení jsou ovlivněny především druhem tlumočení /simultánní, konsekutivní/, jazykovou kombinací, místem a délkou tlumočení a jsou individuální.

čl. VI  Platební podmínky

6.1. Podkladem pro úhradu ceny za provedenou práci je daňový doklad vystavený poskytovatelem se splatností ke dni, který je uveden na dokladu. 6.2. Poskytovatel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře uvedeném.

čl. VII  Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

7.1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku. 7.2. V případě, že od smlouvy odstupuje objednavatel, je povinen uhradit poskytovateli tzv. storno poplatky. Výše těchto poplatků pro písemné i ústní překlady je uvedena v ceníku služeb poskytovatele. 7.3. Poskytovatel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým poskytovatel nemohl zabránit.

čl. VIII  Závěrečná ustanovení

8.1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými právními předpisy ČR. 8.2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Váš dotaz