Překlady
osobních dokladů

Překlady
obchodního charakteru

Překlady
právních textů

Překlady osobních dokladů

(rodné listy, oddací listy, školní vysvědčení, výpisy z rejstříku trestů, potvrzení o studiu, o práce, pracovní knížky, různá osvědčení, průkazy atd.)

Obchodní překlady

(plné moci, čestná prohlášení, smlouvy, bankovní výpisy, obchodní korespondence atd.)

Překlady právních dokladů

(notářské zápisy, zakladatelské listiny, živnostenské listy, výpisy z obchodního rejstříku atd.)

V souladu se zákonem č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích je nutné, aby překlady fyzických a právnických osob byly použity ve správním/soudním řízení. Objednávkou soudního překladu fyzické a právnické osoby tuto skutečnost potvrzují.

Často kladené otázky

Jelikož od vás často dostávám jedny a tytéž otázky, rozhodla jsem zřídit malou online poradnu. Myslím, že bych na některé z nich mohla odpovědět tady.

– Ano, mám. Jsem na seznamu soudních tlumočníků a překladatelů Ministerstva spravedlnosti ČR a vykonávám svou činnost v souladu se zákonem č. 354/2019 Sb.

– Soudní překlad provádí překladatel, který má razítko se státním znakem a je zapsán na seznamu soudních tlumočníku a překladatelů Ministerstva spravedlnosti ČR. Soudní tlumočník provádí úřední překlad listin a spojuje svůj překlad s jejich originálem nebo notářsky ověřenou kopií. Čeští soudní překladatelé nejsou oprávněni provádět vidimaci dokladů, proto v případě, že překlad není možné spojit s originálem listiny, je potřeba předložit soudnímu překladateli její notářsky ověřenou kopii.

„Notářský“ překlad vyhotovuje profesionální překladatel, který nemá příslušné oprávnění ministerstva spravedlnosti ani razítko se státním znakem, a proto je nutno, aby jeho podpis ověřil a správnost překladu potvrdil notář. „Notářské“ překlady se obvykle používají v zemích, kde neexistuje pojem „soudní překladatel“ ani příslušný úřední seznam soudních překladatelů.

Váš dotaz